Home: NCBS

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยคัมภีร์ใบลานที่ได้มาตรฐานระดับสากลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อถ่ายทอดและจัดการองค์ความรู้ในคัมภีร์ใบลานระดับชาติและระดับนานาชาติ

พันธกิจ

๑.พัฒนาศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรเพื่อเป็นองค์กรการศึกษาที่มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นที่และอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม

๒.พัฒนาองค์ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาด้านการรักษาโรคด้านสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นฐานการศึกษาวิจัยคัมภีร์โบราณ

๓.สร้างเครือข่ายและจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงการเผยแพร่วิชาการด้านพุทธศาสนาสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์

๑.พัฒนาศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรให้ได้มาตรฐานนานาชาติด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

๒.จัดหางบประมาณสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของศูนย์

๓.ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยคัมภีร์ใบลานในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและมากขึ้น

๔.ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยแพทย์แผนไทยในคัมภีร์ใบลานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในสังคมได้

๕.สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่โดยรอบศูนย์