Trainings

กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

ศูนย์สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจากการทำวิจัย มีดังต่อไปนี้:

๑.จัดฝึกอบรมให้นักวิชาการชาวไทยถึงวิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานตามมาตรฐานสากลได้หากได้รับการร้องขอ พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมอักษรขอม อักษรมอญ อักษรธรรมอีสาน อักษรโบราณล้านนา อักษรพม่าและอักษรสิงหลหากมีผู้ประสงค์จะรับการฝึกอบรม

๒.ศูนย์สามารถจัดฝึกอบรมภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีเร่งรัดสำหรับนักวิจัยระดับสูงที่ต้องการอ่านคัมภีร์บาลีและสันสกฤตภายในระยะเวลา ๖ เดือนเพื่อทำงานวิจัยได้ โดยจะใช้วิธีศึกษาแบบตะวันตกเป็นบรรทัดฐาน

๓.จัดฝึกอบรมในโครงการพระไตรปิฎกศึกษาสำหรับผู้สนใจพระไตรปิฎก โดยเฉพาะอย่างย่ิ่ง หากมีผู้สนใจตั้งแต่ ๑๐ ท่านขึ้นไป

๔.จัดฝึกอบรมสมาธิกรรมฐานเพื่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น สมาธิสำหรับนักบริหาร, สมาธิสำหรับนักศึกษา, สมาธิสำหรับคนป่วย โดยอาศัยหลักการจาก ผลการวิจัยต่างๆ เป็นแนวทาง

๕.ศูนย์สามารถจัดฝึกอบรมหลักสูตรสั้นๆ เช่น พระพุทธศาสนากับการเมืองในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้, วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอินเดีย, จารึกบาลีและสันสกฤตในประเทศไทย แก่กลุ่มนักศึกษาหรือผู้สนใจได้ โดยศูนย์จะประสานผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้มาบรรยายที่ศูนย์

๖.ศูนย์อาจจัดกิจกรรมสัมมนา เสวนา อภิปรายหรือบรรยายทางวิชาการต่างๆ ซึ่งโดยปรกติแล้ว กิจกรรมเหล่านี้ของศูนย์จะดำเนินการนอกเวลาราชการ กล่าวคือในช่วงเย็นๆ หรือเสาร์-อาทิตย์เป็นหลัก