โครงการวิจัย

โครงการวิจัย

manuscript

โครงการวิจัยหลักๆ ของศูนย์มี ๓ ด้าน ด้านที่ ๑ เน้นการตรวจชำระคัมภีร์ใบลานในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เกิดประโยชน์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ด้านที่ ๒ เน้นการวิจัยที่ประยุกต์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้เข้ากับสังคมสมัยใหม่เพื่อให้ผู้คนสมัยใหม่ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์, พระพุทธศาสนากับรัฐศาสตร์, พระพุทธศาสนากับแพทยศาสตร์, พระพุทธศาสนากับการพยาบาล, พระพุทธศาสนากับยาเสพติด, พระพุทธศาสนากับคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมทั้งโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาในระยะยาวด้วย ด้านที่ ๓ เน้นการวิจัยเพื่อรักษาพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์เอาไว้ หากมีการอธิบายธรรมะคลาดเคลื่อนกันเป็นสำนัก เช่น สำนักวัดพระธรรมกาย สำนักสันติอโศก สำนักพุทธวจสถาบัน ศูนย์จะพิจาณาจัดนักวิจัยเพื่อศึกษาให้ละเอียดว่าหลักพระสัทธรรมในพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วจัดพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้าง