Publications

การตีพิมพ์เอกสาร

นอกจากวารสาร JNCBS แล้ว ศูนย์จะจัดพิมพ์ผลงานวิจัยทุกเล่มที่ศูนย์ดำเนินการเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในวงกว้าง ศูนย์ยินดีรับพิจารณาตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักวิจัยต่างๆ หรือวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนักศึกษาหากคณะกรรมการของศูนย์พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณค่าทางวิชาการมาก ท่านผู้ใดสนใจตีพิมพ์ผลงานวิจัยของตนเองหรืองานวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการสอบมาแล้ว ติดต่อได้ที่ bodhinanda@gmail.com