ผู้อุปถัมภ์

สมเด็จพระวันรัต

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)

วัดพระราม ๙

พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)

วัดบวรนิเวศวิหาร

พระคำหมาย ธมฺมสามิ

วัดอ๊อกฟอร์ดพุทธวิหาร อังกฤษ

พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร

 

นายปราโมทย์ นาครธรรพ

 

นายประภาส คงเอียด