Error message

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in Drupal\gmap\GmapDefaults->__construct() (line 107 of /homepages/32/d401354840/htdocs/SR_MCBS/sites/all/modules/gmap/lib/Drupal/gmap/GmapDefaults.php).

Messages from the Direcor

Director

สาส์นจากผู้อำนวยการ: ว่าด้วยภารกิจของศูนย์

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ของศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร มูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนมาดำเนินการวิจัยที่ได้มาตรฐานสากลและเผยแพร่ผลงานวิจัยนั้นไปสู่เวทีระดับนานาชาติให้สมตามพระเจตนารมณ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกที่ได้ทรงพระดำริเอาไว้

ผมได้รับการติดต่อจากพระเดชพระคุณพระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน) ซึ่งท่านวานเจ้าหน้าที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยให้เรียกไปพบ แล้วท่านก็แจ้งว่าวัดจะให้ทุนไปเรียนต่างประเทศ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกจะประทานให้ สาระก็คือวัดบวรนิเวศวิหารมีคัมภีร์ ใบลานที่อยู่ในวัดมากราว ๑,๒๑๘ มัด ๑๔,๖๕๗ ผูก เขียนไว้ด้วยอักษรขอมบ้าง อักษรธรรมล้านนาบ้าง อักษรธรรมอีสานบ้าง อักษรมอญและพม่าบ้างบ้าง คัมภีร์เหล่านี้เก็บรวบรวมมาตั้งแต่สมัยโบราณบ้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยที่ยังทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารในฐานะเจ้าอาวาสได้ทรงรวบรวมจากพม่าและศรีลังกามาเสริมบ้าง คัมภีร์ที่มีเหล่านี้จึงล้วนเป็นสมบัติของชาติอันสำคัญที่นักวิชาการชาวพุทธควรจะให้ความสนใจมาศึกษา ตรวจชำระและแปลให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง

พระมหารัชมงคลดิลกก็แนะนำว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็อยากให้ช่วยดูแลคัมภีร์ใบลานและจัดพิมพ์คัมภีร์ใบลานเหล่านี้ เป็นงานใหม่ๆ ให้มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิมพ์พร้อมทั้งตำรับตำราภาษาอังกฤษอื่นๆ พร้อมทั้งพัฒนาพุทธศาสนศึกษาในระดับนานาชาติด้วย

ภารกิจหลักของศูนย์พุทธศาสนศึกษาจึงเป็นการระดมทุนเพื่อหาซื้อที่ดิน สร้างอาคารและเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมกันนั้น ก็จัดทีมนักวิชาการมาดำเนินการตรวจชำระให้ได้มาตรฐานสากล และจัดแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้าง ภาษาไทยบ้าง ตามความเหมาะสม ถ้าสามารถหาทุนได้มาก การจัดหานักวิจัยมาดำเนินการตรวจชำระก็จะทำได้ทีละปริมาณมากๆ แต่ถ้าทุนที่จะเข้ามาสนับสนุนมีน้อย การทำงานก็จะค่อยเป็นค่อยไป พร้อมๆ กันนั้น ก็จะจัดอบรมวิธีตรวจชำระคัมภีร์ใบลานที่ได้มาตรฐานสากลและจัดวิทยากรอบรมวิธีอ่านอักขระโบราณต่างๆ เป็นประจำที่ศูนย์หากมีผู้สนใจติดต่อเข้ามา

การตรวจชำระคัมภีร์จึงเป็นภารกิจหลักสำคัญเพราะเป็นการวางรากฐานให้พุทธศาสนศึกษาในระยะยาวและในที่สุด ก็จะขยายไปสู่การฝึกอบรมและการให้การศึกษาต่อๆ ไปในอนาคตได้

งานวิจัยอีกประเด็นหนึ่ง ซึ่งศูนย์จะจัดสรรหาทุนให้นักวิชาการทำก็คือการประยุกต์หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาไปสู่วิชาการสมัยใหม่ อาทิ รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ จริยศาสตร์ประจำวิชาชีพต่างๆ ฯลฯ สังคมไทยยังขาดงานวิจัยที่มีคุณภาพในเรื่องเหล่านี้อยู่มาก ถ้ามีคนบริจาคเงินเพื่องานวิจัยด้านนี้ ศูนย์ก็จะดำเนินการให้และดูแลคุณภาพให้ได้มาตรฐานด้วย

นอกจากนั้น ศูนย์ยังสนใจที่จะจัดนักวิชาการให้ศึกษาการตีความพระวินัยที่คลาดเคลื่อนของบรรดาเกจิอาจารย์สมัยหลังซึ่งเกิดขึ้นมากมาย หากมีเกจิอาจารย์ท่านใดอธิบายธรรมะคลาดเคลื่อนจากพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท ศูนย์ก็จะจัดชุดคณะทำงานเพื่อศึกษาและนำมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบด้วยเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบว่าพระสัทธรรมแท้เป็นเช่นใด  พร้อมทั้งดำเนินการทำวิจัยเพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาหรือเพื่อจะปฏิรูปพระพุทธศาสนาให้ได้รับการยอมรับในสังคมสมัยใหม่ด้วย

หลักๆ แล้ว ศูนย์จะพยายามระดมทุนมุ่งเป้าไปที่งานวิจัยและการศึกษาระดับมาตรฐานนานาชาติ เพื่อช่วยยกระดับการศึกษาพระพุทธศาสนาให้ทันกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ถ้าท่านสาธุชนเห็นคุณค่าของงานวิจัยว่าจะช่วยแก้ปัญหาสังคมหรือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้เกิดแก่ประชาชนในวงกว้างจะสนับสนุนทุนเพื่อทำงานวิจัยโดยระบุประเด็นด้านใดด้านหนึ่งก็ติดต่อมาที่ศูนย์ได้

ท้ายที่สุดนี้ ขอย้ำว่าการธำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนที่จะช่วยกันทำ ผมจะสามารถพัฒนาศูนย์ให้ได้ตามเป้าสอดคล้องกับพระดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกหรือไม่ ขึ้นกับความร่วมมือของชาวพุทธทุกๆ ท่านในประเทศไทยนี้ ลำพังผมคนเดียว ไม่มีทางทำสำเร็จแน่ พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคงหรือไม่ขึ้นกับว่าพุทธบริษัทจะช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนากันมากน้อยเพียงไหน  ผมหวังว่าบรรดาชาวพุทธทุกๆ ท่านจะช่วยกันสนับสนุนศูนย์นี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพื่อให้การศึกษาและการวิจัยด้านพุทธศาสนศึกษาในประเทศนี้เจริญรุดหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ขอขอบพระคุณมากครับ

ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์