NCBS: about us

ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร

ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวรเป็นสถาบันวิจัย เน้นวิจัยทั้งในเชิงคัมภีร์และประยุกต์คำสอนของพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมร่วมสมัย คัมภีร์ที่ศูนย์จะดำเนินการวิจัยนั้นหลากหลาย ทั้งภาษาจีน ภาษาทิเบต ภาษาสันสกฤต พร้อมๆ กันนั้นก็จะวิจัยสถานะของพระพุทธศาสนาที่ผู้คนนับถือในปัจจุบันด้วย นอกจากศูนย์จะดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ แล้ว ศูนย์ยังจะเป็นเวทีจัดสัมมนา เสวนาหรืออภิปรายทางวิชาการอันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาด้วย

เนื่องจากประเทศไทย มีคัมภีร์ใบลานซึ่งเป็นมรดกตกทอดในสังคมไทยมาช้านานอยู่เป็นจำนวนมาก ศูนย์จะพยายามเก็บรวบรวมคัมภีร์ใบลานเหล่านี้มาไว้ที่ห้องสมุดของศูนย์ จากนั้น ก็ดำเนินการตรวจชำระให้ได้มาตรฐานสากล ถ้าหากมีผู้สนใจ ศูนย์จะดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเปิดการอบรมวิธีอ่านอักขระโบราณที่บันทึกคัมภีร์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นอักษรมอญ อักษรพม่า อักษรล้านนาโบราณ อักษรธรรมหรืออักษรสิงหล หรือแม้แต่เปิดสอนภาษาบาลีหรือสันสกฤตเร่งรัดตามแบบตะวันตกสำหรับนักวิจัยด้วย