Staff Members

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

ผู้อำนวยการ

ดร.วิชิถะ กุมาร

รองผู้อำนวยการ

รศ.ดร.ศานติ ภักดีคำ

กรรมการ

รศ.ดร.มานพ นักการเรียน

กรรมการ

รศ.จำนง คันธิก

กรรมการ

พระมหา ดร.ฉัตรชัย สุฉตฺตชโย

กรรมการ

นายสมควร แก้วชาลุน

ฝ่ายการศึกษา

นายนันทา สามี

ฝ่ายคอมพิวเตอร์

นายชัยนันต์ กำลังกล้า

ฝ่ายจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา