Home: NCBS

วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ของศูนย์คือเป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางพระพุทธศาสนาระดับโลก วัตถุประสงค์คือผลิตงานวิจัยทีมีคุณภาพและจัดพิมพ์เพื่อให้คำสอนของพระพุทธศาสนาออกไปสู่ระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น

พันธกิจหลักของศูนย์ก็คือการทำให้พระพุทธศาสนาเกิดประโยชน์แก่สังคมโลกโดยการศึกษา การฝึกอบรม การทำวิจัยที่ได้คุณภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ได้คุณภาพเหล่านั้นไปสู่ประชาคมโลกให้กว้างขวางที่สุด

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์คือ ๑.ผลิตงานวิจัยทางพระพุทธศานาที่จะส่งผลให้สังคมได้ประโยชน์และมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและแสวงหาทุนวิจัยเพื่อให้นักวิจัยที่มีคุณภาพได้ทำ ซึ่งจะทำให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ ๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ได้จากการวิจัยออกไปสู่สังคม ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ๓.ฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นใหม่ให้สามารถทำวิจัยในระดับนานาชาติได้ ๔.สนับสนุนพุทธศาสนศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยการมอบทุนให้แก่นักศึกษาที่ทำวิจัยได้คุณภาพ บางครั้งจะเป็นทุนเต็มจำนวน บางครั้ง อาจเป็นบางส่ววน